Szűz Mária, Világ Győzelmes Királynője most mutasd meg hatalmadat!

Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Mozgalom Egyesület

"A Világ Királynője
nagy engesztelő mozgalomra
főpásztori áldásomat adom."
(Mindszenty József bíboros)

Jézus Krisztus születése után 2012 évvel, Mindszenty József bíboros születése után 120 évvel, Natália nővér halála után 20 évvel. Az Istenszülő Oltalmának havában a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vette a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat. A végzés 2012.11.01-én Mindenszentek ünnepén vált jogerőssé és a Miskolci Törvényszék erről Szt. Imre herceg napján adta ki az igazolását:

A Mozgalom neve: Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
A Mozgalom székhelye: 3937 Komlóska, Rákóczi út 27.
E-mail: komloska@t-online.hu Telefon: 06 47 338 127
A Mozgalom Bankszámlaszáma (OTP Bank): 11734169-20012199
A Mozgalom Adószáma: 18334083-1-05

A Mozgalom célja:

a) Szűz Mária, Világ Királynője tiszteletének elterjesztése.
á) Engesztelés megismertetése és népszerűsítése.
b) Mindszenty József Bíboros Atya és Natália Nővér
szellemi hagyatékénak ápolása és folytatása.
c) Szent István király örökségének ápolása és gondozása.
d) Kiengesztelődés a világ és a Kárpát-medence népeivel.
e) Más nemzetek és nemzetiségek engesztelésre való felhívása.
é) A szórványban élő Magyarság összefogása és bevonása az engesztelésbe.
f) Zarándokutak szervezése, lebonyolítása.
g) Erkölcsi-, vallási- és nemzeti nevelés segítése előadások tartásával, erkölcsi neveléssel kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése, e témában szépirodalmi- és szakkönyvek megjelentetése, erkölcsi neveléssel kapcsolatos tankönyvek írása.
h) Lakókörnyezetünk, utcáink, tereink, erdőink, mezőink szépítése, tisztítása.
i) Elsődlegesen az ifjúságnak, de minden korosztálynak
sportrendezvények szervezése.
í) Kulturális rendezvények szervezése.
j) Jézus szívének tisztelete és Mária szeplőtelen szívének tisztelete.
k) Első péntekek, első szombatok és első vasárnapok megtartása.
l) Imádság és böjt terjesztése.
m) Szeretet alapú társadalom építése.
n) Magyarország, mint Mária Engesztelő Országa népszerűsítése.
o) Bűnbánatok tartása.
ó) Küzdés a tömegbűnök ellen (misemulasztás, paráznaság,
válás, bimbózó élet elleni merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség).
ö) Az ifjúság tiszta, krisztusi életéről való gondoskodás.
ő) Rózsafüzér imádságok népszerűsítése.
p) Előadások szervezése az előző témakörökben.
q) A szegények, rászorulók támogatása.
r) Imaközösségek szervezése.
s) Szűzanya képének népszerűsítése, terjesztése.
t) Küzdelem a káromkodás ellen, a szép beszéd népszerűsítése.
u) Engesztelő Kápolnák felépítése.
ú) Engesztelő szertartások mondatása.
ü) Szentségimádás népszerűsítése.
ű) Búcsújárások ősi népszokásának felújítása.
x) Fogságban lévők-, hadifoglyok segítése.
y) Szenvedélybetegségben élők, segítése.
z) Egyéni, családi, társadalmi és nemzeti értékek megmentése.
aa) Istennel a hazáért és szabadságért gondolatok terjesztése.
aá) Szent Gyónás és Szent Áldozás szorgalmazása.
ab) Engesztelő felajánlások.
ac) Dicsértessék, és a hasonló istenes köszönési formák terjesztése.
ad) Imádkozzunk az Anyaszentegyház szabadságáért, felmagasztalásáért.

A Mozgalom tagja lehet

Rendes tag:
A Mozgalom tagja lehet minden nagykorú személy, illetve minden jogi személy, aki, vagy amely a Mozgalom célját elfogadja. A rendes tagok évi tagdíjat fizetnek, melynek összegét a mindenkori évi rendes Taggyűlés határozza meg. Ez az összeg jelenleg 1000 Ft/év/ rendes tag.

Pártoló tag:
Minden belföldi és külföldi természetes, vagy jogi személy, aki, vagy amely a Mozgalom munkával egyetért és az Mozgalmat támogatja akár pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, akár a Mozgalomnak végzett ingyenes munkával, kérheti a Mozgalomba pártoló tagként való felvételét.

A tagfelvételi kérelemben az elnökség dönt.

Letölthető dokumentumok:

 • 2013. évi beszámoló - letöltés (.pdf)
 • Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya
  módosításokkal egységes szerkezetben - letöltés (.pdf)
 • Jogerős végzés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
  bírósági nyilvántartásba vételéről - letöltés (.pdf)
 • Tagfelvételi kérelem a Világ Királynője
  Engesztelő Mozgalomba - letöltés (.doc)
 • Beszámoló VKEM 2012 évi tevékenységéről - letöltés (.pdf)
 • VKEM Kiegészítő melléklet - letöltés (.pdf)
 • 2012. évi főkönyvi kivonat - letöltés (.pdf)
 • 2012. évi beszámoló - letöltés (.pdf)
 • Vilag Kiralynője Engesztelő Mozgalom
  Taggyűlés Meghívó - letöltés (.pdf)

AVE MARIA!
Éljen
a Világ Királynője!

Győzelmes Nagyasszony,
Világ Királynője,
Légy engeszteléssel,
Hazánk megmentője!