Szűz Mária, Világ Győzelmes Királynője most mutasd meg hatalmadat!

Történelmi áttekintés

Elindult az 1940-es években az egész Magyarországot összefogó kezdeményezés a "Nagy Magyar Engesztelés". Százezrek vettek részt a mozgalomban az akkori egyházi és világi elöljárók vezetésével. Mára feledésbe merült ez a nagyszerű mozgalom, mely a Világ Királynőjének tiszteletére épül.

Immár negyedszer kíséreljük meg a történelem folyamán feléleszteni az Engesztelő Mozgalmat és felépíteni azt a kápolnát Budapesten, melyet Jézus kért Natália Nővérnek küldött látomásokon keresztül s melyet a Vatikán és Mindszenty József bíboros is támogatott. Az egész világra kiterjedő Engesztelő Mozgalomnak Magyarországról kel elindulnia.

Budapest XII.kerületében a Normafa közelében fekszik a Szent Anna-rét, ahol jó időben kirándulók ezrei fordulnak meg, köszönhetően a közeli játszótérnek, tűzrakó helyeknek, valamint annak, hogy erre vezet a János-hegyi Erzsébet-kilátó felé vezető út. Az erre sétálók azonban nemigen tudják, hogy a rét szélén egy kápolnának kellene állnia isteni kinyilatkoztatás alapján. A látomásokat, melyekben Krisztus és Mária jelent meg XII.Piusz pápa is ismerte és hitelesnek minősítette, valamint Mindszenty bíboros is hozzájárult a látomásokban szereplő kápolna megvalósításához.

A kinyilatkoztatások egy Felvidéken született apácához, Natália nővérhez kapcsolódnak, és hasonlóságot mutatnak tartalmukat tekintve, a portugáliai Fatimában történt jelenésekkel, melyek 1917-ben történtek. Akkor Szűz Mária jelent meg három pásztorgyereknek, és rajtuk keresztül hangsúlyozta, hogy az emberiségnek engesztelnie kell, vagyis az embereknek jobbá kell tenniük életüket, különben még nagyobb világégés következik. Ezt a látomást a Katolikus Egyház hivatalosan is elismerte, de az engesztelő mozgalom nem valósult meg, sokan úgy gondolták, hogy ezért következett be a második világháború. A világégést megelőző években kapta Natália nővér a hasonló tartalmú látomásokat, melyekben Krisztus és Mária egy Magyarországról kiinduló engesztelő mozgalom megindítását kérték, mely kiterjed az egész világra és békét hoz az emberiségnek. Ennek az engesztelő mozgalomnak lett volna a fizikai megvalósulása a Szent Anna-réten álló kápolna, melynek helyét is pontosan megjelölte Jézus a látomásokban.

Natália nővér, Kovacsics Mária Natália néven született a mai Felvidékhez tartozó Pozsonybesztercén 190l. január 31-én. Mindössze hat elemit végzett, már fiatal korában mélyen hívő volt. Tizenhét évesen csatlakozott az orsolyiták rendjéhez, ahol a Keresztrefeszített Jézusról nevezett Mária Dorothea nevet kapta. A rendbe való belépésétől kezdve voltak látomásai, melyekről tudtak elöljárói is. A trianoni országvesztést követően Belgiumba irányították, ahonnan 12 év után tért vissza Pozsonyba. 1936-ban belső indíttatásból kérte Magyarországra helyezését. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy látomásainak hatására el akarta indítani a Világ Győzedelmes Királynőjének, azaz Szűz Máriának a tiszteletét. A kecskeméti zárdába került, ahol Gologi Lajos jezsuita atya lett lelki vezetője. Ő volt, aki először komolyan foglalkozott Natália nővér látomásaival.

A jelenésekben eleinte Szűz Mária, majd Jézus Krisztus szólt a nővérhez. Két nagyobb csoportra lehet osztani ezeket a látomásokat, az egyik az egyház belső rendjére, a szerzetesek életére, illetve Natália nővér saját vallásos életére vonatkoztak. A másik csoportot azok a látomások alkotják, melyek a világiak számára is kézzelfoghatóak: Hazánkra vagy az egész emberiségre vonatkoztak.

Ez utóbbiakban többször is szó esett arról, hogy engesztelő mozgalmat kell indítani, illetve, hogy engesztelő kápolnát kell építeni a "Szenthegyen" (Svábhegy, Budapest). Jézus szerint innen, a Szent Anna-rétről kell kiindulnia annak az engesztelő mozgalomnak, mely aztán az egész világra kiterjed és békét hoz az emberiségnek. A kinyilatkoztatást megosztotta Gologi Lajos atyával, aki levelet írt XII.Piusz pápának, melyben tájékoztatta őszentségét Jézus jelentkezéséről és az engesztelési mozgalom fontosságáról. A pápának szóló leveleket több magyar egyházi méltóság is látta és egyetértettek a bennük foglaltakkal. 1941-42-ben öt levél jutott el Rómába a látomásokról.

Natália nővér szeretett volna névtelenségben maradni, azonban a pápa kérte a látnok megnevezését, valamint azt is, hogy pontosan írják le számára, hogy külsőre milyennek mutatkozott Jézus és Mária a jelenésekben. Natália nővér elmondása alapján a megfestett képeket Shvoy Lajos székesfehérvári püspök látta és jóváhagyta. A Magyar Katolikus Egyház célja az volt, hogy a képeket a világ minden nyelvén feliratozzák és terjesszék, hiszen hitük szerint a Világ Győzelmes Királynője az egész világot meg fogja menteni.

XII.Piusz pápa a dokumentumokat megkapva, hitelesnek ismerte el Natália nővér látomásait és pápai áldását adta rájuk.

Külön érdemes megemlíteni, hogy Natália nővérnek megadta Jézus a látomásokban azt a lehetőséget, hogy előre jelezzen olyan eseményekről, melyek be fognak következni. Az egyház szerint az volt a célja ezzel, hogy az emberek előtt igazolja Natália nővért. Igy például előre megjövendölte, hogy a világháború első fővárosi légitámadása során bomba fogja eltalálni a fővárosi Városmajor-parkban álló templomot, és valóban bomba csapódott be a templom mellett, megrongálva az épületet. Natália nővér előre jelezte, hogy amennyiben az egyház nem osztja szét vagyonát a szegények között, úgy jönnek majd vallástalan emberek, és marhavagonokban viszik el a papokat. Ez is megtörtént a kommunizmus évei alatt, amikor egyháziak tucatjait tartóztatták le csak a hitük miatt, és sokukat deportálták volt, hogy egyenesen Szibériába. Ugyancsak Jézustól érkezett az az üzenet, hogy a pápának a világháború alatt nem szabad elhagynia Vatikánt, mert ott nem lesz bombázás. Ezt azonnal eljuttatták repülőn XII.Piusz pápának, aki e szerint is cselekedett.

Mindezek hatására XII.Piusz pápa az egyházat és az egész világot "Anyánknak a Világ Királynőjének" ajánlotta. Natália nővér által elindított mozgalom itthon is értő fülekre talált: Kibontakozott a Nagy Magyar Engesztelés mozgalma. Az egyháziak soraiban olyan kiválóságok karolták fel a mozgalmat, mint Shvoy Lajos székesfehérvári püspök vagy Pétery József váci püspök. A világiak közül pedig a támogatók közé tartozott az akkori főherceg, főpolgármester, Dienes Valéria vagy Bárdos Lajos.

A fővárosban 1942-ben megalakult a kápolna felépítéséért munkálkodó szervezet, a főváros pedig erre a célra az egyháznak adományozta a Szent Anna-rét melletti nagy területet, melyet Jézus jelölt ki a látomásokban. Még ebben az évben meg is bízták Hermány Géza építészt, minisztériumi tanácsost, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagját a kápolna terveinek elkészítésével. Serédi Jusztinián bíboros azonban csak 1944-ben hagyta jóvá a terveket, így odáig várni kellett a kivitelezéssel. Egy kis erdei, bejáratával nyugat felé néző kápolnát képzeltek el, közvetlenül a Szent Anna-rét közelében. Az építési engedélyt 1944.október 3-án állították ki, ekkor azonban már késő volt. A szövetséges gépek már javában bombázták Budapestet, amikor december 8-án - mikor a szovjetek már Vác határában voltak - Molnár László, a Batthyány-téri Szent Anna-templom plébánosa felszentelte a Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkövét. A szentbeszédet Gologi Lajos atya mondta mintegy ezer hívő jelenlétében. A munkálatokról a Nemzeti Újság is beszámolt: "Megható látvány, amint naponta reggeltől a délutáni szürkületig apácák, menekült szabadkai és kiskunfélegyházi kedves nővérek, leventék, rendőrök, tűzoltók és más buzgó engesztelő hívek ásnak szabad óráikban, hogy mielőbb felépüljön a nemzetfogadalmi engesztelő kápolna a Világ Királynéja tiszteletére és a hősök emlékére."

Az alapkőletételt követően jelentős mennyiségű faanyagot - körülbelül 26 köbmétert - szállítottak az Anna-rétre, hogy abból készülhessen el a kápolna fatornácos hajója, azonban december 25-én a szovjet csapatok megjelentek a Svábhegyen, és ekkortól már életveszélyes lett volna bárkinek is odamennie.

1945. május 1-én elhunyt Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, helyettese Grősz József kalocsai érsek felismerte Natália nővér látomásainak fontosságát Magyarországra nézve, így azonnal utasítást adott a kápolna megépítésének előkészítésére. Ekkor azonban már nagyobb kápolnáról volt szó. Ismét Hermány Géza építész kapta a feladatot a tervezésre, most viszont már Natália nővér látomásai alapján dolgozott. A tervező megdöbbenve olvasta, hogy a néhány elemit végzett apáca milyen részletességgel írta le a kápolnát. Mint mondta, neki nem is kellett terveznie, csak rajzolnia.

1946. január 25-én saját kezűleg írta Hermány Géza tervrajza alá Mindszenty bíboros: "A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom." A tervezés ezek alapján megkezdődött, és 1947. május 8-án Mindszenty József bíboros hercegprímás áldását adta az új tervekre. Ugyanebben az időben a bíboros megalapította a Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai szerzetesrendet, melynek vezetőjévé Natália nővért jelölte ki.

Ezek után azonban a kápolna ismét feledésbe merült. Rákosi Mátyás utasítására 1948. december 26-án Mindszentyt letartóztatták. Az ÁVH megkínozta és először börtönbe, majd házi őrizetbe került. 1956-ban szabadult, majd amikor a szovjet tankok megérkeztek Budapestre, az Amerikai Nagykövetségre kellett menekülnie. Vatikán utasítására végül elhagyta Magyarországot, de végig, 1975-ben bekövetkezett haláláig, a nem kommunista országok magyar lakosságát kereste fel.

Ilyen körülmények között nem viselhette tovább gondját a Világ Győzelmes Királynője kápolnának. Natália nővér, aki természetéből kifolyólag visszahúzódó volt, a szerzetesrendek feloszlatását követően teljes visszavonultságban élt, látomásait csak közvetlen környezetével osztotta meg.

Natália nővér megélte a rendszerváltozást, és ekkor felcsillant a remény, hogy a korábban már építési engedéllyel rendelkező kápolna megépülhet. Elkészültek az újabb, a kornak megfelelő engedélyeztetési tervek és 1992-ben be is nyújtották az illetékes hivatalokhoz, azonban a mai napig nem valósultak meg. 2012-ben azonban új lendületet kapott a kápolna és a hozzá kapcsolódó engesztelő mozgalom ügye. Létrejött a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom és a hozzá kapcsolódó alapítvány is, vezetőik Köteles László, Komlóska község polgármestere és Mészáros Domonkos OP atya. Feladatukul tűzték ki, hogy Natália nővér és Mindszenty bíboros szellemi örökségét továbbviszik. Csak remélni lehet, hogy immár létrejöhet nemzetünk jövője szempontjából fontos kápolna, az engesztelő mozgalom, és a XXI.században már sem az egyházi, sem a világi hatóságok részéről nem fog ellenvetés felmerülni a pápai áldással bíró tervek megvalósításával szemben.

Balázs Attila - történész
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom titkára

AVE MARIA!
Éljen
a Világ Királynője!

Győzelmes Nagyasszony,
Világ Királynője,
Légy engeszteléssel,
Hazánk megmentője!