Szűz Mária, Világ Győzelmes Királynője most mutasd meg hatalmadat!

Miért a Normafa?

A 2014. december 5.-én és 6.-án történt rendkívüli időjárás a legnagyobb károkat a Normafa környékén okozta.

Miért fontos a Normafa?

A közkedvelt kirándulóhely területén található a Szent Anna-rét, mely rendkívüli jelentőséggel bír. Itt van a zarándokutak (Mária út) találkozási pontja. Itt található a Szent Anna kápolna. Itt szerették volna elődeink felépíteni a Nagy Magyar Engesztelés emlékére az ország Engesztelő Kápolnáját, melyet több alkalommal is megkíséreltek, de a mai napig nem épülhetett meg.

Égi kérések

A Szűz Anya és Jézus Natália Nővéren keresztül az 1930-as évektől folyamatosan kérték, hogy egy helyet építsenek a számukra a Szent Anna-réten. Natália nővér kinyilatkoztatásait annak idején vizsgálták, az ő általa tolmácsolt üzeneteket nagy részben figyelembe vették az akkori elöljárók. Jelenleg az egyház részéről nem elfogadottak a Natália Nővér által kapott üzenetek. A háború előtt Natália Nővér megmondta, hogy hova fog esni Budapestre az első bomba, külön repülővel vitték az üzenetet a Pápának, hogy hogyan kerülheti el a bombázásokat, hogyan élheti túl a háborút.

A Magyar Nemzethez is tolmácsolta az Égiek kérését a szerzetesnő, melynek lényege: "Egy világméretű engesztelési mozgalomról van szó, amelynek Magyarországról kell kiindulnia, s elterjednie az egész világon."

Az Úr Jézus szavai: "Azt akarom, hogy az engesztelés jó illata szálljon fel Szívemhez a magyar földről, és járja át az egész világot. Anyám országát meg akarom tisztítani, áldani, és Szívemhez vonni.

Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart, és engesztel, eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az Én győzelmem. A magyar nép elnyeri tetszésemet. Édesanyám iránti tiszteletéért, és szeretetéért. Magyarország engesztelésért kész vagyok az egész világon könyörülni!"

Az Úr Jézus által kért engesztelés

Magyarországtól, és a világtól:

1. Imádság és böjt. "Keresem és kérem gyermekeimet, böjtöljenek, imaórákat végezzenek, ezalatt ne csak szóbeli imákat mondjanak, hanem maradjanak Mellettem, tartsanak bűnbánatot, de mindent Szeplőtelen és fájdalmas Anyám Szívével egyesülve. Imádkozzák a rózsafüzért. - A kolostorokban éjjel-nappal szünet nélkül tartsanak szentségimádást, szünet nélkül felváltva mondják a rózsafüzért és ostorozzák magukat.

2. Az egyháziak ne viseljenek címeket, és osszák el minden vagyonukat a szegényeknek. (A világháborús összeomlás előtt!)

3. Sok buzgó gyermekem közösségeket alkosson (ma imaközösségnek mondják őket), amelynek célja az legyen, hogy Szeplőtelen Anyámmal együtt engeszteljenek Engem.

4. Megdicsőít és megvigasztal Engem már az is, hogy Szeplőtelen Anyám képét viselik pénzérmeiken, de mennyivel nagyobb örömöm lenne az, ha mindenki az Ő képét viselné szíve fölött. (pl. skapuláré, csodásérem).

5. Szűnjenek meg a káromlások, a nyelv rettenetes bűnei.

6. Tartsátok meg a 9 első szombatot Szeplőtelen Anyám tiszteletére, és az Én engesztelésemre, amelyhez számotokra olyan sok kegyelmet fűztem!

7. Akarom, hogy Édesanyám, mint a Világ Királynőjének tisztelete, Magyarországról induljon el.

8. Az Úr Jézus, de a Szűzanya is kérte: "Az Egyház készítsen Nekem egy helyet, ahová kegyelmeimmel leszálljak, hogy innen megtérésre hívjam kedves bűnös gyermekeimet az egész világon." - Jézus itt az engesztelő kápolna felépítésére utal.

"Ne kívánjátok, hogy ügyemet csodával bizonyítsam. Ha hisztek, megmenekültök; ha nem, bűnhődni fogtok. (Jézus ezt a második világháború kezdetén mondta.)"

"A magyar népnek Anyámra kell tekintenie, s hirdetnie kell mindenkor: "Mi mindannyian a mi Királynőnk és a Világ Győzelmes Királynője által fogunk diadalt aratni." - Majd hozzáfűzte: "Anyám országát egy jelzővel kívánom kitüntetni: Azt akarom, ne csak Mária országa, hanem Mária engesztelő országa legyen, s ezt a nevet is hordozza minden nemzet előtt"

"Ekkor mutatta meg nekem az Úr az engesztelő kápolnát. Kívülről szerény és egyszerű volt, belül azonban olyan szép, mintha nem is ember-kéz alkotta volna. A templomban ott állt a Fájdalmas Istenanya szobra, alatta a felirattal: "Jöjjetek, kedves Gyermekeim! Jöjjetek, engeszteljétek Velem együtt a súlyosan megbántott Istent!"

A kápolnában sok csoda történt, testi-lelki gyógyulások, nemzeti zarándokhely lett belőle. A kápolna közvetlen közelében ott állott az engesztelő szerzetesek kolostora és egy hófehér kőből épült hatalmas bazilika, a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére. Láttam körülötte engesztelő közösségeket is."

Amennyiben megépítették volna az Engesztelő Kápolnát, úgy sok szenvedéstől és csapástól menekülhetett volna meg az ország. Az országot és Budapestet nem rombolja le a háborús front, a papjainkat nem szállítják el marhavagonokban, az ártatlan lakosságot nem deportálják, nem viszik kényszermunkára.

Az Úr ugyanis nem maga miatt kér, hanem miattunk, ugyanakkor nem érinti akaratunk szabadságát.

Nagy Magyar Összefogás

A 1940-es években elindult egy kezdeményezés, az akkori világi (főherceg, főpolgármester...) és egyházi (Katolikus Püspöki Kar) vezetők összefogásával. A II. világháború alatt pedig a nemzet sikertelen hadi állapotai miatt, a nagy tragédiákat elkerülendő, komolyan vették az égi üzeneteket, sürgős intézkedéseket tettek, de sajnos már késő volt

70 évvel ezelőtt, Budapesten, a XII. kerületben a Szent Anna-réten, a Normafánál Serédi Jusztinián bíboros jóváhagyásával 1944. december 8-án Molnár László, a Batthyány-téri Szent Anna templom esperesplébánosa felszentelte a Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkövét.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar az 1946-os karácsonyi körlevelében az egész országot engesztelésre szólítja fel: "Most más időknek kell jönniök az egész nemzet életében. Hívjuk csak vissza ide annyi hiábavaló próbálkozás csődje után az imádság világát."

Mindszenty József bíboros főpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az Engesztelő Kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Másodszor az engesztelő szentély alapkövét a bíboros úr személyesen rakta le, 1947. szeptember 25-én. Saját kezűleg írta a kápolna tervrajzára: "A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom."

PL 2930/1947. levéltári számú levelében írásban rögzítette: "Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön. A magyar püspöki kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét ..."

A kezdeményezéshez az egész ország csatlakozott, országos gyűjtéseket szerveztek. Sokan életüket kockáztatva nekikezdtek a kápolnaépítésnek, de az orosz front megérkezése miatt 1944-ben félbeszakadt az építkezés, az építőanyag eltűnt, az összegyűjtött pénzt tokaji borba fektették, mely később szintén eltűnt. Az 1947-es újrakezdést Mindszenty József bíboros úr bebörtönzése akadályozta meg. A mozgalmat teljesen elfeledtették, az engesztelő kápolnát visszabontották, törmelékkel elfedték. 1992-ben a szabadosság akadályozta meg az újrakezdést.

A mulasztás is bűn

A nemzetünk 70 éve tartó mulasztásban van, mert azóta nem sikerült megépíteni az Engesztelő Kápolnát a magyar hősök emlékére és a Világ Királynőjének tiszteletére. 1,5 millió áldozatnak állítottak volna emléket, akik mai napig jeltelen sírban nyugszanak.

A hatóságok és a vezetők egymásra vártak a kápolnaépítés ügyében, ezáltal nemzetünket a 70 éve tartó mulasztás bűnének állapotában tartva.

Sokszor tapasztalhattuk, hogy ha az Istenszülő oltalmát nem kérjük, akkor számtalan csapással és szenvedéssel kell szembenéznie nemzetünknek.

Ma 70 év elteltével is ugyanazokat a figyelmeztetéseket kapjuk, melyben észre kellene vennünk a teremtő Isten akaratát, és fel kellene ismernünk, hogy szabad akaratunk a saját sorsunk befolyásolója.

Reményteljes újrakezdés

Most újraszerveződött a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom. Az egyesület célja a Nagy Magyar Engesztelés újraélesztése. Sikerült elérni, hogy kiemelt kormányprogramban, a Normafa projekt keretében az Engesztelő Kápolna építése is lehetőséget kapjon. Sajnos a természetvédők ellenállásának köszönhetően a fejlesztések előkészítése nehezen halad, illetve a XII. kerületi önkormányzat helyi népszavazás keretében kívánja eldönteni a fejlesztések lehetőségét.

Az évtizedekkel ezelőtti egész országos összefogáshoz hasonlóan, napjainkban is az egész országból kiinduló társadalmi összefogás igényét fejezi ki több mint 220 önkormányzat képviselő-testületi határozata, melyben kérik országunk egyházi és világi vezetőit, hogy tegyék lehetővé a Nagy Magyar Engesztelés céljainak megvalósítását és az Engesztelő Kápolna megépítését. Most is számtalan adomány érkezik a terv megvalósításához, és sok település követ vagy téglát adományoz az Engesztelő Kápolna építéséhez.

A nemzet egyesítésének szimbólumaként eddig 1500 település adományozott egy marék földet.

A legutolsó jégeső bebizonyította, hogy olyan jellegű természeti csapásnak lehettünk szemtanúi, melyet emberi kéz nem alkothat, de emberi ész megérthet: nem a fákat, bokrokat és más teremtett lényeket kell istenítenünk, hanem a teremtő Isten akaratát kell végrehajtanunk.

Várjuk bíboros úr jóváhagyását az Engesztelő Kápolna építéséhez és a mozgalom működéséhez, várjuk a hegyvidéki lakosok megértését, hogy ez nem csak az ő ügyük, ez az egész nemzet ügye.

2011. december 8-án, amikor főpásztori szentmise volt a hegyen a Szeplőtelen fogantatás ünnepének alkalmából, sok ezer ember érkezett az ország minden részéről. Akkor szivárvány volt Budapest felett. Ebben az évben nem lehettünk közös imádsággal a hegyen, ezért a 70 éves évforduló a jeges csapás miatt lesz emlékezetes.

A mi feladatunk az engesztelés

A Szűzanya Magyarországot saját tulajdonának nevezi, ezért Magyarországtól különleges engesztelést kíván.

Az engesztelést a Szűzanyával kell végeznünk, saját bűneinkért, és a hitetlenség bűneiért.

Szűzanya szavai (1940):
"Szent István az országot a mennyei Atyától kapta, és mivel fia meghalt, örökségül Nekem adta. Én ezt az örökséget elfogadtam. Más országok is felajánlották magukat Nekem, de örökségem csak ez az egy ország. Történelmében megjárta a keresztutat, de soha el nem pusztul."

Építsük fel az Engesztelő Kápolnát!

Az adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege:
"A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig Bíboros Főpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az Engesztelő Kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség), gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzuk naponta a rózsafüzért. De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő, vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között!

Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:

Ave Maria!
Éljen a Világ Királynője!
Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője,
Légy engeszteléssel, Hazánk megmentője!"

Az engeszteléssel elsősorban önmagunkban tudunk reformokat elérni. Az engesztelő lelkülettel leszünk képesek egy szeretet alapú társadalmat megvalósítani, mert akkor lehet áldott és békés, boldog életünk.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar
1946-os karácsonyi körlevele - letöltés (.pdf)
Világ Királynője Engesztelő Kápolna ügyiratai - letöltés (.pdf)

2014. december 8.

Köteles László - Világ Királynője Engesztelő Mozgalom elnöke
vilagkiralynoje.hu - facebook.com/vilagkiralynoje.engesztelomozgalom

AVE MARIA!
Éljen
a Világ Királynője!

Győzelmes Nagyasszony,
Világ Királynője,
Légy engeszteléssel,
Hazánk megmentője!