Szűz Mária, Világ Győzelmes Királynője most mutasd meg hatalmadat!

Levél a Polgármestereknek!

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapesti Szent István Bazilikában - a Nemzeti Engesztelő Zarándoklaton résztvevők számára 2012. június 15-én [Jézus Szíve ünnepén] bemutatott Szentmisét megelőzően és a Szentmise alatt, valamint 16-án, [a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ünnepén] a Szent Anna-réti közös imádkozáskor - belső sugalmazást kaptam, melyet e levélben a zarándoklat szervezőinek kell tudomására hoznom.

1. Drága Szűzanyánk örömmel, de könnyes szemmel köszöni meg a zarándoklaton résztvevő, vagy abba külön bekapcsolódó engesztelő gyermekeinek imáit, fohászait, engesztelését, lelki és testi áldozatvállalását, fáradságát. "Imáitokat, áldozataitokat Veletek együtt vittem Szent Fiam, és Ővele Mennyei Atyánk elé, kéréseitek meghallgatása érdekében." Az Istenanya külön köszöni a zarándoklat kezdeményezőinek, szervezőinek, a zarándoklat útvonalán lévő települések vezetőinek támogatását, az egyházközségek papjainak, híveinek, az egyháztanácsok tagjainak szolgálatát, a munkatársaknak, a zarándoklat zavartalanságát biztosítóknak, a társadalmi szervezeteknek áldozatos munkáját, erőfeszítéseit.

2. A Szent Szűz kéri továbbra is mindannyiunk kegyelmi állapotát, imáit, az engesztelést, az imádságos csendes virrasztást, a böjtöt; kéri életünk megjavítását és példáját, hogy azzal is megmutassuk a világnak [családnak, közösségnek] keresztény elkötelezettségünket, hitünk Igazságát.

3. A belső sugalmazással ismét egyértelművé vált, hogy az Úr Jézusnak és Drága Édesanyjának, a Világ Győzelmes Királynőjének - Natalia nővér útján közölt - kérései nem évültek el [továbbra is érvényben vannak]. "A kérések élnek."  [A Nagy Magyar Engesztelés átfogó szervezése, engesztelő (férfi, női) szerzetesrendek megalakítása, Engesztelő Kápolna felépítése.] Ezen transzcendens kérések végrehajtása a feltétele, hogy a Regnum Marianum a jövőben engesztelő országgá váljék: a harmadik évezredben töltse be hivatását (térjen meg, engeszteljen) és teljesítse isteni küldetését (követés végett emelje fel a megtérés-engesztelés zászlaját, védelmezze a kereszténységet). A feltételhez járult hozzá a 2012-es, négy égtáj irányából - a szeretet erejével - indult Nemzeti Engesztelő Zarándoklat.

4. A Magyar Nemzet csak úgy lehet a világ engesztelő országa, ha tagjai megtartják a  Tízparancsolatot (Kiv 20, 1-21), a Hegyi beszéd követelményei szerint élnek (Mt 5, 1-48), teljesítik Anyaszentegy-házunk öt parancsát (KEK - 2041 Katolikus Egyház Katekizmusa), részt vesznek Szentmisén, Szentségimádáson, imádkozzák a Rózsafüzért, böjtölnek. Krisztusi szeretettel szeretik a jó Istent, Égi Édesanyánkat, egymást és többi embertársukat, a gazdaságot az isteni parancsokra alapozzák; tisztaságban élnek, nem gyűlölködnek, nem gúnyolódnak, nem veszik át a világ zaját: az Istennélküliséget, az erkölcstelenséget, nem káromkodnak, nem beszélnek trágárul. Gyermekeiket a Szentlélek és az Evangélium erejével nevelik. A Szűzanya ezeket nemcsak a Szeplőtelen Fogantatás Családjának tagjaitól, de itt, a zarándoklaton résztvevőktől is kéri. 

5. A belső sugalmazás két evangéliumi részre irányította a figyelmet. [1] "Azt mondom, azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál és aki zörget, annak ajtót nyitnak." (Lk 11, 9-10.). [2] "Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is…." (Mt 24, 24, Mk 13, 21-23). Hozzáfűzés: "Ne féljetek!" mondta II. János Pál Szentatyánk. E mondatok itteni leírásának céljára a Szentlélek világosít meg bennünket.   

Megragadva az alkalmat, kérem tisztelettel Polgármester Urat, fogadja el az általam - a jó Istennek és Drága Szűzanyánknak [az érdemtelenül kapott kegyelemért] hálaként és köszönetként - készített "A JÓ ISTEN ÉS A SZŰZANYA CSODÁI" c. Összeállítást, amelynek bevezető része és 3. pontja utal népünk teendőire, a nemzeti zarándoklat céljára.

Végezetül szíves tájékoztatásként mellékelem azokat a leírásokat is, amelyek megteremtik a feltételét, hogy a naponta Rózsafüzért imádkozó testvéreink [önkéntes alapon] a "Szeplőtelen Fogantatás Családja" Kárpát-medencei imaközösség tagjai lehessenek, ilyen tagként imádkozzanak, tagságukkal hozzájárulva a Szűzanya fatimai kérésének elfogadásához, megéléséhez, terjesztéséhez; magyar népünk megtéréséhez, az engesztelés kiszélesítéséhez, a betegek, az elesettek segítéséhez. Amennyiben Tisztelt Polgármester Úr úgy gondolja, és van rá önkéntes jelentkező, az erre vonatkozó mellékletet a szervező - a jelentkezők összesítése és hozzám [postán, e-mail-en] való megküldése érdekében - megkaphatja.

Mindannyian kérjük a Szentlélek segítségét, hogy imáink mindenkor meghallgatásra találjanak. Imádkozzuk a Szentlélek litániát   

Mellékletek:
1. Szentlélek litániája,
2. A JÓ ISTEN ÉS A SZŰZANYA CSODÁI c. Összeállítás, 
3. A Szeplőtelen Fogantatás Családjáról tájékoztató.

Budapest, 2012. június 17-én.

A jó Isten és Drága Szűzanyánk áldását kérve Tisztelt Polgármester Úrra, Kedves Családjára, munkahelyére, környezetére, engesztelő testvéreinkre és a Magyar Nemzetre, tisztelettel, imával és szeretettel

János testvér - a Szeplőtelen Fogantatás szolgálója

Kovács János
a Szeplőtelen Fogantatás Családja imaközösség
anyaországi, dél-erdélyi és délvidéki szervezője
Telefon: +36-1-377-8475
E-mail: kovacs.janos0813@enternet.hu

AVE MARIA!
Éljen
a Világ Királynője!

Győzelmes Nagyasszony,
Világ Királynője,
Légy engeszteléssel,
Hazánk megmentője!