Szűz Mária, Világ Győzelmes Királynője most mutasd meg hatalmadat!

Alapítvány

Megalakult a Világ Királynője
Engesztelő Mozgalomért Alapítvány

Az alapítvány rövid neve: Világ Királynője Alapítvány
Az alapítvány székhelye: Magyarország, 2461 Tárnok Templom u. 29.
Központi ügyintézés: Telefon/Fax: +36-23-788-499;
Gubicza Katalin:  +36-20-9673-988; E-mail: engeszteles@gmail.com
Kommunikáció: Köteles László: +36-47-538-013
Történeti feltárás: Balázs Attila +36-1-457-0501

Alapítók: Begyik Tibor, Rozsnyói Zoltán Béla, Törőcsik Pál

Az alapítvány kuratóriuma öttagú, melyben két szerzetes és három civil vesz részt: Dr. Aczél László Zsongor pálos, Mészáros József Domonkos domonkosrendi, Balázs Attila, Gubicza Katalin, Köteles László. A felügyelő bizottság elnöke Bocsa József piarista.

Az alapító okirat kelte: 2012.08.30.
A nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma: Pk.60217/2012/1/III
Kelte: 2012.10.26.
A jogerőre emelkedés időpontja: 2012.11.29.
Az alapítvány nyilvántartási száma: 3540
Az alapítvány képviselője: Mészáros József Domonkos OP (kur. elnök)
9400 Sopron, Széchenyi tér 4.
Az alapítvány cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység kód: 1.
Az alapítvány számlavezető pénzintézete és számlaszáma:
OTP: 11712059-20000796-00000000
Gazdálkodási formakód: 569 egyéb alapítvány
A Alapítvány TEÁOR kód:
9499 máshova nem sorolható egyéb társadalmi tevékenység
Az alapítvány adóhatósági azonosító száma: 18397437-1-13

Az alapítvány célja:

  • Mindszenty József bíboros szellemi hagyatékának és az engesztelő mozgalom szép magyar hagyományának ápolása, segítése.
  • A Világ Királynője Engesztelő Kápolna felépítése a Normafa melletti Szent Anna réten.
  • Az ehhez szükséges anyagi és szellemi erőforrások előteremtése érdekében rendezvények szervezése, adományok gyűjtése, a széleskörű összefogás megteremtése, elősegítve és támogatva a már többször megújuló magyar engesztelő mozgalmat.

A megalakulás háttere:

Mindszenty József Bíboros Úr az alábbiakkal írta alá az Engesztelő Kápolna tervét 1947.május 8-án: "Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön" Történelmünkből ismerős a Bíboros bebörtönzése, akadályozása. Országunk Mária engesztelő országa, a Boldogságos Szent Szűz, a Világ Királynője Országa!

Szent István király Országunkat a Nagyboldogasszonynak ajánlotta. Árpád-házi szent Margit, a nagy engesztelő, élete áldozatával királyi utat járt elébünk. További szentjeink életében, történelmünk jelentős fordulóinál mindig ott volt a Szűzanya. Az Őt tisztelő magyar szentek lelki utódaiként most rajtunk a sor. Az Engesztelés Művének meg kell újulnia, ez ma a legsürgetőbb kérdés minden magyarnak. Csak a Szűzanya tudja kivezetni Országunkat a bajból. De nem nélkülünk, hanem velünk.

Élő kapcsolatra hív Szűzanyánk Vele és egymással. Az engesztelés hivatása minden ember szívében kell, hogy felépüljön. Az első feladat a szív megtérése, életünk rendezése, megváltoztatása. Országunk megmentésért ki kell szélesíteni az Engesztelés Művét. Ennek fontos állomása volt a Szeretetláng jóváhagyása dr. Erdő Péter Bíboros Úr részéről 2009. június 6-án. Vigasztaló a több mint 1 millió engesztelő jelentkezése P. Szőke János SVD gondozásában, de ennek élő folytatása, összefogása is szükséges. Az engesztelés műve folytatása a Mária Út létrejötte, mely Országunkat kereszt alakban jelöli meg Máriacell-Csíksomlyó, Cestochowa-Medjugorje vonalán, amit engesztelő zarándoklatként egyre többen járnak Országunk és a világ megtéréséért, megújulásáért. Ezen utak metszéspontjában Budán, a Szent Anna réten vár megépülésre az Engesztelő Kápolna, melynek aktualitása a szentéletű Mindszenty József halálával nem ért véget. "Mindszenty bíboros elfogadta az égiek kérését a kápolna felépítésére, melyet Kovacsics Mária Natália nővér által közvetítettek." 

Mindszenty bíboros születése 120. évfordulóján a MKPK (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia) Bizottsága így ír:
"Születésére emlékezve hajoljunk meg nagysága előtt. Akkor lesz hozzá méltó az ünneplésünk, ha ma is tiszteljük történelmünk teljes igazságát, ha Krisztus fényében szemléljük az embert és a világot. Ha nem egy-egy érdekcsoport elfogultságával, hanem a mindenkit elfogadni és mindenkivel kiengesztelődni kész szeretet bátorságával nézzük múltunkat és jelenünket. József bíboros sírján Esztergomban ez olvasható: "Devictus vincit"-legyőzetve győz. Legyen az isteni igazság, amit életében szolgálni akart, ma is éltető erő, lelki megújulás, megbékélés és bizalom forrása mindannyiunk számára!"

Részletek Natália nővér lelki naplójából:

Az Úr Jézus, de a Szűzanya is kérte: "Az Egyház készítsen Nekem egy helyet, ahová kegyelmeimmel leszálljak, hogy innen megtérésre hívjam kedves bűnös gyermekeimet az egész világon."

Az Úr gyakran beszélt az óhajtott engesztelőkápolnáról, hol kérve, hol sürgetve, hol meg ígérve. 1942 szeptemberében, az első bombázás után, így szólt hozzám az Üdvözítő: "Látod, leányom, ettől akartam Én megkímélni ezt az országot! Nem akarják felépíteni Szeplőtelen Édesanyám tiszteletére szentelt kápolnát, s ez az ellenségeskedés Szívem templomát rombolja bennük. Ez adatott jelül nekik." (1942. szept. 9-10-e közötti éjjel történt Magyarországon az első bombázás, mely a fővárost váratlanul és előkészületlenül érte, s így azt teljes éjjeli kivilágításában célozhatták. Az első bomba a városmajori Jézus Szíve templom mellé esett, szétroncsolva a tabernákulumot. Emléke ott áll.)

Amikor 1944-ben egy alkalommal szintén a legszentebb Oltáriszentség előtt imádkoztam, újból megjelent előttem a Világ Királynője. Arcán kimondhatatlan fájdalom tükröződött, amint országunkat szemlélte. Ruházata fehér volt, bíbor királyi palást hullott alá két válláról. Egész alakját áttetsző, fekete fátyol borította. Fején korona helyett töviskoszorút viselt. Mezítelen lábait is tövisek borították. Lába alatt az eltiport kígyó feje volt látható.

Kezét imára kulcsolta, míg szeméből sűrű könnyei hullottak. Két oldalán két méltóságteljes angyal állt, feketébe öltözve mindkettő. Szemüket lesütötték és hangtalanul sírtak; oly magasztos szépséget sugároztak, mint senki földi személy. A Szent Szűz így szólt: "Az Egyház készítsen Nekem helyet, ahová kegyelmeimmel leszállhatok, hogy onnét szólítsam a bűnösöket megtérésre, s a bűnbánat útjára az egész emberiséget."

Amikor 1944 során egyszer imaórát tartottam a világ és hazánk megmentéséért, Jézus ezt mondta: "Anyám országát egy jelzővel kívánom kitüntetni: Azt akarom, ne csak Mária országa, hanem Mária engesztelő országa legyen, s ezt a nevet is hordozza minden nemzet előtt."

Ekkor mutatta meg nekem az Úr az engesztelő kápolnát. Kívülről szerény és egyszerű volt, belül azonban olyan szép, mintha nem is emberkéz alkotta volna. A templomban ott állt a Fájdalmas Istenanya szobra, alatta a felirattal: "Jöjjetek, kedves Gyermekeim! Jöjjetek, engeszteljétek Velem együtt a súlyosan megbántott Istent!"

A kápolnában sok csoda történt, testi-lelki gyógyulások, nemzeti zarándokhely lett belőle. A kápolna közvetlen közelében ott állott az engesztelő szerzetesek kolostora és egy hófehér kőből épült hatalmas bazilika, a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére. Láttam körülötte engesztelő közösségeket is.

A mindinkább feltornyosuló nehézségek láttán szívem nagy aggodalommal és félelemmel telt el. Az Úr bátorított: "Nem szabad félned! Úgy tartom tenyeremen ezt az Én ügyemet, mint egy hópelyhet. A rózsák, amelyeket e véres földön (a háborús Magyarország földje) ültettem el, noha most bimbó sem látszik rajtuk, egyszer még virágozni fognak." E szavak erőt és bátorságot oltottak a lelkembe.

Az alapítvány tevékenysége:

  • Az alapítvány lépéseket tesz a történeti feltárásra, az engesztelő mozgalom, az 1944-ben megkezdődött építkezés, valamint Mária Natália nővér személyének vonatkozásában.
  • Az alapítvány előkészítő lépéseket tesz az építkezés megkezdéséhez.
  • Az alapítvány az építkezés megkezdésével meg kívánja várni az egyházi jóváhagyás megújítását.

Adományozás:

Az alapítvány tisztelettel és köszönettel vesz minden anyagi és lelki támogatást, ami az előkészületekhez máris sürgős.

OTP: 11712059-20000796-00000000

Az adományozás lehetőségeiről a központi ügyintézés ad tájékoztatást: Gubicza Katalin
Telefon/Fax: +36-23-788-499; +36-20-9673-988
E-mail: engeszteles@gmail.com

AVE MARIA!
Éljen
a Világ Királynője!

Győzelmes Nagyasszony,
Világ Királynője,
Légy engeszteléssel,
Hazánk megmentője!